Президента просять не допустити будівництва курників на Чигиринщині

Korupcija cherkasy

фото зі сайту Вікка

Громадськість Чигириського району та редакція газети «Голос  України»  звернулися до Президента України Петра Порошенка з проханням не допустити розбудову пташників - 114 курників на 2 мільйони голів птиці - на Чигиринщині.

Нагадаємо, напередодні відомі українські письменники закликали  громадськість стати на захист природи Чигиринщини, пам'яткам Історії, культури, археоло­гії, гідрології. Як писав «Ні корупції», мешканці сіл Чигиринського, Кам’янського та Черкаського районів Черкащини занепокоєні зведенням промислових пташників компанією “Миронівський хлібопродукт” («Наша ряба») Юрія Косюка – людини з оточення Петра Порошенка, поблизу їхніх населених пунктів. Зокрема, у своєму зверненні до голови Черкаської облдержадміністрації Юрія Ткаченка вони наголошують на тому, що будівництво об’єктів ведеться без належних дозволів та без погодження з громадами.

17 березня чергове звернення-протест громадськості, вже до Президента,  оприлюднив парламентський вісник.

«Бездіяльність обласних очільників змушує людей звертатися до Президента України, Кабінету Мініс­трів, послів кількох зару­біжних країн, до міжнарод­них і національних установ і спілок.

chicken-farm-kury-cherk

Громадськості стало відомо про плани будів­ництва екологічно небез­печного птахопідприємства ПАТ «Миронівський хлібопродукт» на території Рацівської сільської ради Чигиринського району Черкаської області — в найбільш густонаселеній частині району, де прожи­ває понад половина насе­лення Чигиринщини. Від­повідно до висновків пра­цівників Інституту агроеко­логії та природокористу­вання НААН України, пта­хоферми утворюють шкідливі речовини та продукти життєдіяльності птиці, які мають неприємний запах (понад 45 різних речовин) та поширюються повітрям на значні відстані — до 10 км. Крім того, передбача­ється розташування пта­хоферм неподалік від свердловин, які забезпе­чують водопостачання всього міста Чигирин. Стічні води промисловик птахівничих комплексів на­сичені мінеральними і ор­ганічними речовинами, дезінфектантами, інсекти­цидами, лікарськими пре­паратами, нітратами тощо. За даними Всесвітньої ор­ганізації охорони здо­ров'я, послід і стічні води птахівничих підприємств можуть бути реальними чинниками передачі понад 100 збудників інфекційних і інвазійних хвороб.

Просимо Вас (активісти та журналісти звертаються до Президента України - Ред.):

  1. Вжити всіх заходів, щоб не допустити розташування екологічно небезпечного виробництва на території Чигиринського району.
  2. відповідно до ст. 27, 34, 49, 50 Конституції України, ст. 9, 10, 11, 15 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» забезпечити також врахування ду­мок та проведення гро­мадських слухань Стецівської, Галаганівської, Тіньківської сільських терито­ріальних громад та Чиги­ринської міської територі­альної громади. Не нада­вати дозволи на будівниц­тво птахоферм без ураху­вання позицій усіх громад району, що опиняються в зоні екологічного лиха.
  3. Враховуючи історич­не минуле Чигиринщини, сприяти розвитку інфрас­труктури і туристичної га­лузі Чигиринського райо­ну, інвестуванню в дерево­обробну, харчову та легку промисловість району»
Юрій Косюк. Фото - журнал Фокус

Юрій Косюк. Фото - журнал Фокус

На жаль, топ-менед­жмент ПАТ «Миронівський хлібопродукт» навіть не розглядає можливих куль­турних втрат, яких зазнає держава та суспільство у разі розташування птахо-підприємства на території, яка є духовною скарбни­цею української нації. А щодо головного аргументу на користь птахопідприємства — робочих місць, що справді актуально, то ми апелюємо до керівництва держави, до небайдужих співвітчизників, до світової спільноти: щоб врятувати перлину України — Чигиринщину, — допоможіть завезти в наш край еколо­гічно чисте виробництво», - йдеться у зверненні небайдужих жителів Черкащини та журналістів, оприлюдненому 17 березня в офіційному виданні Верховної Ради «Голос України».